Vedtægter

Kikhavn Grundejerforening


Vedtægter for Kikhavn Grundejerforening


§ 1 Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Kikhavn Grundejerforening; hjemstedet er Halsnæs Kommune; og adressen er hos den til enhver tid siddende formand for bestyrelsen.


§ 2 Foreningens formål

Foreningen har til formål at varetage medlemmernes interesser med relation til Kikhavns grundejerforhold og geografiske område.


§ 3 Medlemskab

Som medlem kan optages grundejere inden for Kikhavns område. Indmeldelse sker ved skriftlig

henvendelse til et bestyrelsesmedlem.

Ved indmeldelsen betales forholdsmæssigt kontingent for den resterende del af det regnskabsår,

hvori indmeldelse finder sted.


Optagelse kan nægtes, når særlige grunde taler herfor, og 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer

for at afvise indmeldelsen. Nægtelsen skal dog, såfremt den optagelsessøgende ønsker det, efterprøves

af førstkommende ordinære generalforsamling. Et udtrådt eller udelukket medlem kan kun genoptages,

såfremt eventuelt ældre gæld til Foreningen er berigtiget. Medlemmer, der er ekskluderet

af generalforsamlingen i kraft af manglende opfyldelse af de almindelige medlemsforpligtelser,

kan kun genoptages med samtykke fra generalforsamlingen, vedtaget med 2/3 majoritet af de fremmødte på

denne.


Udmeldelse finder sted skriftligt til formanden senest med 3 måneders varsel til regnskabsårets udgang.


§ 4 Kontingent og eksklusion

Kontingentet fastsættes for hvert regnskabsår, der følger kalenderåret, af generalforsamlingen.


Medlemskontingentet fastsættes med samme beløb for samtlige medlemmer.

For grundejere, der tillige er medlem af et vejlaug inden for Kikhavn Grundejerforenings geografiske

område, betales 1/3 kontingent. Det er dog en betingelse for at opnå nedsat kontingent, at bestyrelsen

har modtaget eller er i besiddelse af en kopi af gældende vedtægter, medlemsliste og bestyrelsesnavne

for det relevante vejlaug.


Kontingentet forfalder til betaling 30 dage efter modtagelsen af opkrævning.


Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, der ikke opfylder de af medlemskabet flydende

forpligtelser, eller som handler til skade for Foreningen.

Beslutningen kan appelleres til generalforsamlingen, der med 2/3 majoritet af de fremmødte træffer

endelig afgørelse. Medlemmer, der (trods påkrav) ikke betaler forfaldent kontingent, slettes dog uden

videre fra det pågældende regnskabsårs udløb. Eksklusion eller slettelse på grund af kontingentrestance

fritager imidlertid ikke for kontingentforpligtelsen for det regnskabsår, i hvilket udelukkelsen finder

sted. Medlemmer, der ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab, slettes ved

bestyrelsens foranstaltning.


Udmeldelse kan ske med 3 måneders varsel skriftligt i anbefalet brev til formanden.

Medlemmer har ved udmeldelse intet tilbagesøgningskrav på foreningen for så vidt angår kontingent


§ 5 Bestyrelsen

Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på mindst 5 og højest 7 medlemmer valgt

på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Afgår et bestyrelsesmedlem i

utide, foretages suppleringsvalg på førstkommende generalforsamling, medmindre bestyrelsen derved

bliver på mindre end 5 medlemmer, i hvilket tilfælde bestyrelsen er berettiget til at supplere sig selv.


Bestyrelsen konstituerer umiddelbart efter generalforsamlingen sig selv med næstformand, sekretær

og kasserer.


Bestyrelsen varetager Foreningens tarv både udadtil og indadtil.


Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller to bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent.

Indkaldelse finder sted med angivelse af dagsorden.


Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat, som underskrives af formanden eller næstformanden

og referenten.


Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig, når

4 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende

formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


§ 6 Generalforsamlingen

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.


Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i tiden fra den 20. juni til den 20. august.


Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med to ugers varsel ved skriftlig eller

elektronisk meddelelse til de enkelte medlemmer. Med ind kaldelsen til den ordinære generalforsamling

skal endvidere følge dagsorden og Foreningens regnskab.


Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen, og som

ikke må være medlem af bestyrelsen.


På den ordinære generalforsamling skal mindst følgende punkter behandles:


a) Beretning om Foreningens virksomhed i det forløbne år.

b) Forelæggelse af regnskabet for det forløbne regnskabsår til godkendelse.

c) Fastlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år.

d) Fastlæggelse og godkendelse af kontingent for det kommende år.

e) Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne, der ønskes fremmet til afstemning.

f) Valg af formand, der vælges for to år.

g) Valg af bestyrelsesmedlemmmer, der vælges for to år.

h) Valg af en revisor

i) Eventuelt.


Forslag fra medlemmerne, der ønskes fremmet til afstemning uden for den udsendte dagsorden,

skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen og af bestyrelsen udsendes

til medlemmerne senest 7 dage inden samme. Der kan kun træffes beslutning om forhold, der er optaget

på dagsordenen, eller som er indkommet som anført, medmindre samtlige stemmeberettigede er til stede

og tiltræder.


Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet følger

af nærværende Vedtægt. Hvert medlem har én stemme.

Er flere personer ejere af den samme parcel eller grund, har kun én af disse, efter ejerens valg, stemmeret

på generalforsamlingen. Ejerne af flere parceller eller grunde har kun én stemme.


Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt 25% af de fremmødte medlemmer eller bestyrelsen

forlanger dette. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt, dog således at fuldmagt kun kan gives til

et andet medlem, og således at hvert fremmødt medlem kun kan medbringe én fuldmagt.


§ 7 Regnskab og formue

Foreningens regnskabs- og kontingentår følger kalenderåret.


Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en revisorer.


Revisoren vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Genvalg kan finde sted.


§ 8 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, når mindst

25% af Foreningens medlemmer overfor formanden fremsætter skriftligt krav herom med angivelse

af begrundelse. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter modtagelsen

af begæringen herom. Også bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, når dette

findes hensigtsmæssigt.


§ 9 Tegning og hæftelse

Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og ét bestyrelsesmedlem i forening, eller

af tre bestyrelsesmedlemmer i forening.


Der påhviler ikke Foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de

Foreningen påhvilende forpligtelser.


§ 10 Vedtægtsændringer

Til ændring af nærværende Vedtægt, herunder fusion med andre foreninger, kræves vedtagelse

på generalforsamlingen såfremt 2/3 af de fremmødre og mindst halvdelen af samtlige medlemmer

stemmer herfor.

Såfremt et tilstrækkeligt antal medlemmer ikke er fremmødt, afholdes en ny generalforsamling

inden en måned. På denne kan vedtagelse ske ved almindelig flertal.


§ 11 Opløsning

Til Foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt

samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde

en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de

fremmødte medlemmer.


§ 12 Voldgift

Stridigheder om anvendelsen og fortolkningen af nærværende Vedtægt afgøres ved voldgift.


Voldgiftsretten skal bestå af to voldgiftsmænd, hvoraf hver af stridens parter vælger én, og består

desuden af én af disse i fællesskab valgt opmand.


I øvrigt finder den til enhver tid gældende Voldgiftslov anvendelse.


Kikhavn, den 11 aug. 2007.